Maj 2015 Maj 2015 Maj 2015
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
ul. Al. 1- Maja 22; 62-510 Konin
tel./fax 63 242 45 57
sekretariat@kopernik.konin.pl
 
Ogłoszenia

UWAGA !!!! UWAGA !!!!!!!

 

Prosimy o zgłaszanie się uczniów do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych ph. Czerpiemy radość
z życia bez nałogów”. Termin zgłoszenia - do 30 stycznia 2015 r.

 

Można wybrać kategorię:

  • udział w konkursie drużynowym (4 osobowa reprezentacja szkoły) w sprawdzianie wiedzy i umiejętności o uzależnieniach, w formie testu, rozwiązywaniu krzyżówki z hasłem, uzupełnienia tekstu słowami o tematyce profilaktycznej, wykreślanki
    z nazwami substancji szkodliwych;

  • przygotowanie piosenki (na płycie CD) lub wiersza (wersja papierowa) o tematyce profilaktycznej;

  • opracowanie gry dydaktycznej lub reklamy związanej z życiem bez nałogów w formie audycji radiowej lub telewizyjnej (nagranej na płycie CD), która będzie udostępniona wszystkim szkołom;

  • konkurs plastyczny pod hasłem: „Czerpiemy radość z życia bez nałogów” – prace ilustrujące zdrowy i aktywny styl życia, dobre relacje między ludźmi oraz czynne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w formie plakatu o wymiarach 40 cm x 30 cm, w dowolnej technice. Prace indywidualne, ilustrujące pozytywne wartości życia.

 

Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela dodatkowych informacji - Maria Zawilska (pedagog)

 

 

 

Konkurs Informatyczny

Regulamin konkursu

Prace konkursowe należy oddać do Pani Doroty Sikorskiej do 14.01.2015r

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

ZARZĄDZENIE NR 110.1.7.2014

WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 2.1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

§ 3.1. Ustala się w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych:

1) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć kandydata do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, według zasad określonych w punkcie 4 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) zasadę, że do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych uwzględnia się szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; dotyczy to uczniów, którzy:

a) uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół ujętych
w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

b) mają osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu;

3) sposób posługiwania się „Kartą pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych”, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) obowiązek poświadczania i wydawania przez dyrektora gimnazjum kserokopii świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

a) po jednej kserokopii – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół objętych jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

b) po dwie kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół, z których dwie objęte są jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

c) po trzy kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół o różnych systemach rekrutacji.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat posługuje się kserokopiami, o których mowa w ust. 1 pkt 4 do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.

3. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 4.1. Ustala się terminy przyjęć do szkół publicznych w województwie wielkopolskim:

a) gimnazja - według terminarza, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

b) szkoły ponadgimnazjalne - według terminarza, stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszego Zarządzenia.

2. Szkoły ponadgimnazjalne, które nie dokonały pełnego naboru do 8 lipca 2014 roku przeprowadzają uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

§ 5.1. Informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy przekazywać drogą elektroniczną, wypełniając formularz dotyczący przebiegu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl

2. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl

§ 6.1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

§ 7. W celu usprawnienia i skoordynowania postępowania rekrutacyjnego, dyrektorzy szkół mogą stosować elektroniczny system naboru, zgodny z zasadami ustalonymi
w niniejszym zarządzeniu.

§ 8. W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 9. Wielkopolski Kurator Oświaty przekaże, do końca lutego 2014 roku, gminom prowadzącym publiczne gimnazja oraz dyrektorom gimnazjów informację o szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających realizację obowiązku nauki w roku szkolnym 2014/2015.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wielkopolski Kurator Oświaty

Elżbieta Walkowiak

 

 


 

 

 

OLIMPIADA WIEDZY  O  ŚRODKACH  PSYCHOAKTYWNYCH

Pod patronatem Prezydenta Miasta Konina – Pana Józefa Nowickiego

ph. „Czerpiemy radość z życia bez nałogów”

Formy uczestnictwa w Olimpiadzie:

· Uczestnictwo w konkursie drużynowym w sprawdzaniu wiedzy
i umiejętności o uzależnieniach w formie testu, rozwiązywania krzyżówki
z hasłem, uzupełniania tekstu słowami o tematyce profilaktycznej, wykreślanki  z nazwami substancji szkodliwych (4 osobowa reprezentacja szkoły),

· Prezentacja multimedialna ph. „Czerpiemy radość z życia bez nałogów”

· Przygotowanie piosenki lub wiersza o tematyce profilaktycznej na konkurs.

· Opracowanie gry  dydaktycznej lub reklamy związanej z życiem bez nałogów w formie audycji radiowej lub telewizyjnej, która będzie udostępniana we wszystkich szkołach.

· Konkurs plastyczny skierowany do wszystkich typów szkół
z hasłem „Czerpiemy radość z życia bez nałogów” w formie plakatu
o wymiarach 40cm x30 cm, w dowolnej technice, ilustrujące zdrowy i aktywny styl życia, dobre relacje między ludźmi oraz czynne zagospodarowanie czasu wolnego. Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne, ilustrujące pozytywne wartości życia.

Więcej informacji na temat Olimpiady oraz zgłoszenia do udziału
w Olimpiadzie  przyjmuje pedagog – Maria Zawilska

 

 

Konkurs Informatyczny

,,konkurs na animację komputerową”

· Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiej animacji, wykonanej dowolną technika komputerową

· Temat konkursu jest dowolny.

· (czas trwania: od 60 sekund do 10 min, technika dowolna (m.in. 2D i 3D), format dowolny).

Animacja powinna posiadać napisy początkowe i końcowe, zawierające co najmniej tytuł,nazwiska twórców, rok produkcji.

· Prace multimedialne powinny być dostarczone na płycie CD lub DVD, opisane na płycie lub w pliku tekstowym imieniem i nazwiskiem, adresem poczty e-mail oraz nazwą szkoły.

· Uczestnicy konkursu oświadczają, że są autorami nadesłanych prac i posiadają wszystkie prawa do nadesłanych materiałów.

· Prace będą oceniane pod względem:

a) oryginalności artystycznej

b) atrakcyjności wizualnej

Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować do Pani Doroty Sikorskiej

Termin zgłoszenia do konkursu do 17 Stycznia 2014r.

Termin oddania pracy do 23 Stycznia 2014r.

 

 

Biblioteka szkolna 
organizuje 
KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI 
,,Książka na każdą kieszeń "
Kiermasz będzie trwał od 14.11 do 18.12 br.
Serdecznie zapraszamy

 

Biblioteka szkolna
Ogłasza 
Akcję Charytatywną
na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Nowym Świecie 
pod hasłem: ,,Podaruj Dzieciom Uśmiech "
Podczas Akcji będziemy zbierać słodycze i zabawki,które należy 
przynosić do biblioteki szkolnej 
w dniach od 14.11 do 04.12 br.

Zapraszamy wszystkich uczniów
do włączenia się w tak wspaniałą inicjatywę.

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

OGŁASZA KONKURS LITERACKI ,,BOHATER NASZYCH CZASÓW"

Prace w formie eseju (5str. format A4)

należy składać w bibliotece do dnia 17.12.2013r.

zapraszamy chętnych do udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>