Wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Wrzesień 2015
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
ul. Al. 1- Maja 22; 62-510 Konin
tel./fax 63 242 45 57
sekretariat@kopernik.konin.pl
 
Ogłoszenia

UWAGA !!!! UWAGA !!!!!!!

 

Prosimy o zgłaszanie się uczniów do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych ph. Czerpiemy radość
z życia bez nałogów”. Termin zgłoszenia - do 30 stycznia 2015 r.

 

Można wybrać kategorię:

  • udział w konkursie drużynowym (4 osobowa reprezentacja szkoły) w sprawdzianie wiedzy i umiejętności o uzależnieniach, w formie testu, rozwiązywaniu krzyżówki z hasłem, uzupełnienia tekstu słowami o tematyce profilaktycznej, wykreślanki
    z nazwami substancji szkodliwych;

  • przygotowanie piosenki (na płycie CD) lub wiersza (wersja papierowa) o tematyce profilaktycznej;

  • opracowanie gry dydaktycznej lub reklamy związanej z życiem bez nałogów w formie audycji radiowej lub telewizyjnej (nagranej na płycie CD), która będzie udostępniona wszystkim szkołom;

  • konkurs plastyczny pod hasłem: „Czerpiemy radość z życia bez nałogów” – prace ilustrujące zdrowy i aktywny styl życia, dobre relacje między ludźmi oraz czynne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w formie plakatu o wymiarach 40 cm x 30 cm, w dowolnej technice. Prace indywidualne, ilustrujące pozytywne wartości życia.

 

Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela dodatkowych informacji - Maria Zawilska (pedagog)

 

 

 

Konkurs Informatyczny

Regulamin konkursu

Prace konkursowe należy oddać do Pani Doroty Sikorskiej do 14.01.2015r

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

ZARZĄDZENIE NR 110.1.7.2014

WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 2.1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

§ 3.1. Ustala się w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych:

1) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć kandydata do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, według zasad określonych w punkcie 4 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) zasadę, że do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych uwzględnia się szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; dotyczy to uczniów, którzy:

a) uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół ujętych
w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

b) mają osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu;

3) sposób posługiwania się „Kartą pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych”, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) obowiązek poświadczania i wydawania przez dyrektora gimnazjum kserokopii świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

a) po jednej kserokopii – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół objętych jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

b) po dwie kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół, z których dwie objęte są jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

c) po trzy kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół o różnych systemach rekrutacji.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat posługuje się kserokopiami, o których mowa w ust. 1 pkt 4 do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.

3. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 4.1. Ustala się terminy przyjęć do szkół publicznych w województwie wielkopolskim:

a) gimnazja - według terminarza, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

b) szkoły ponadgimnazjalne - według terminarza, stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszego Zarządzenia.

2. Szkoły ponadgimnazjalne, które nie dokonały pełnego naboru do 8 lipca 2014 roku przeprowadzają uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

§ 5.1. Informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy przekazywać drogą elektroniczną, wypełniając formularz dotyczący przebiegu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl

2. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl

§ 6.1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

§ 7. W celu usprawnienia i skoordynowania postępowania rekrutacyjnego, dyrektorzy szkół mogą stosować elektroniczny system naboru, zgodny z zasadami ustalonymi
w niniejszym zarządzeniu.

§ 8. W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 9. Wielkopolski Kurator Oświaty przekaże, do końca lutego 2014 roku, gminom prowadzącym publiczne gimnazja oraz dyrektorom gimnazjów informację o szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających realizację obowiązku nauki w roku szkolnym 2014/2015.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wielkopolski Kurator Oświaty

Elżbieta Walkowiak

 

 


 

 

 

OLIMPIADA WIEDZY  O  ŚRODKACH  PSYCHOAKTYWNYCH

Pod patronatem Prezydenta Miasta Konina – Pana Józefa Nowickiego

ph. „Czerpiemy radość z życia bez nałogów”

Formy uczestnictwa w Olimpiadzie:

· Uczestnictwo w konkursie drużynowym w sprawdzaniu wiedzy
i umiejętności o uzależnieniach w formie testu, rozwiązywania krzyżówki
z hasłem, uzupełniania tekstu słowami o tematyce profilaktycznej, wykreślanki  z nazwami substancji szkodliwych (4 osobowa reprezentacja szkoły),

· Prezentacja multimedialna ph. „Czerpiemy radość z życia bez nałogów”

· Przygotowanie piosenki lub wiersza o tematyce profilaktycznej na konkurs.

· Opracowanie gry  dydaktycznej lub reklamy związanej z życiem bez nałogów w formie audycji radiowej lub telewizyjnej, która będzie udostępniana we wszystkich szkołach.

· Konkurs plastyczny skierowany do wszystkich typów szkół
z hasłem „Czerpiemy radość z życia bez nałogów” w formie plakatu
o wymiarach 40cm x30 cm, w dowolnej technice, ilustrujące zdrowy i aktywny styl życia, dobre relacje między ludźmi oraz czynne zagospodarowanie czasu wolnego. Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne, ilustrujące pozytywne wartości życia.

Więcej informacji na temat Olimpiady oraz zgłoszenia do udziału
w Olimpiadzie  przyjmuje pedagog – Maria Zawilska

 

 

Konkurs Informatyczny

,,konkurs na animację komputerową”

· Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiej animacji, wykonanej dowolną technika komputerową

· Temat konkursu jest dowolny.

· (czas trwania: od 60 sekund do 10 min, technika dowolna (m.in. 2D i 3D), format dowolny).

Animacja powinna posiadać napisy początkowe i końcowe, zawierające co najmniej tytuł,nazwiska twórców, rok produkcji.

· Prace multimedialne powinny być dostarczone na płycie CD lub DVD, opisane na płycie lub w pliku tekstowym imieniem i nazwiskiem, adresem poczty e-mail oraz nazwą szkoły.

· Uczestnicy konkursu oświadczają, że są autorami nadesłanych prac i posiadają wszystkie prawa do nadesłanych materiałów.

· Prace będą oceniane pod względem:

a) oryginalności artystycznej

b) atrakcyjności wizualnej

Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować do Pani Doroty Sikorskiej

Termin zgłoszenia do konkursu do 17 Stycznia 2014r.

Termin oddania pracy do 23 Stycznia 2014r.