DEKLARACA DOSTĘPNOŚCI Niedziela, 16 czerwca 2024 r. | rozmiar czcionki: A- A A+ | kontrast

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


 
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

RAPORT

LO

RAPORT 

TECHNIKUM

RAPORT

SZKOŁA

BRANŻOWA

WNIOSEK

O ZAPEWNIENIE

DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kopernik.konin.pl Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie znajdującej się: ul. Aleje 1 Maja 22 62-510 Konin.

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

Strona zawiera odnośniki prowadzące do stron zewnętrznych:
-strony te nie są w pełni dostępne cyfrowo.
Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo.
-w takiej formie są generowane w oprogramowaniu, którym dysponuje placówka.Placówka nie ma wpływu na formę dokumentu.
Niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo.
-mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Część plików nie jest dostępna cyfrowo:
-pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i będą udostępniane w sposób alternatywny.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy wykorzystaniu narzędzi https://checkers.eiii.eu/ oraz validator.utilitia

Aktualizacja deklaracji dostępności 20.03.2024 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Karolina Wojciechowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2424557 wew.26

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Korzystanie z klawiatury:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek.

 

Udogodnienia

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. NVDA.

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

• przełącznik zmiany rozmiaru czcionki

• przełączniki zmiany kontrastu

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

 

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Budynek przy ulicy Aleje 1 Maja 22, 62-510 Konin

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

-Dostępne jest wejście z dziedzińca szkoły wyposażone w podjazd dla wózków.Drzwi otwierane ręcznie. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

-Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma wind. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

-Zastosowano podjazd dla wózków od strony dziedzińca szkoły.

-Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).

-W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

-Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku Aleje 1 Maja 22 , tel./fax 63 242 45 57 ,email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

-Możliwość wjazdu na teren szkoły po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu w budynku Aleje 1 Maja 22 , tel./fax 63 242 45 57, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

-Możliwe jest wejście na teren szkoły z psem asystującym, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

-Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Porozumienie może być prowadzone w formie pisemnej.

 

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

budynek przy ulicy Żeglarska 9, 62-510 Konin

 
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
-Dostępne jest wejście z dziedzińca szkoły na poziomie terenu. Drzwi otwierane ręcznie.
Dostępność korytarzy, schodów i wind.
-Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma wind. Na parterze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
-Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
-W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
-Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku Aleje 1 Maja 22 , tel./fax 63 242 45 57 , email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
-Możliwość wjazdu na teren szkoły po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu w budynku Aleje 1 Maja 22 , tel./fax 63 242 45 57, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
-Możliwe jest wejście na teren szkoły z psem asystującym, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
-Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Porozumienie może być prowadzone w formie pisemnej.
 

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.